การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ภายในปี พ.ศ. 2573 จะต้องลดการเกิดของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำกลับมาใช้ซ้ำ
ตัวชี้วัด

1 อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycling rate) ในระดับประเทศ (จำนวนตันของวัสดุที่ถูกรีไซเคิล)


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน